ਗੁਰਾਂ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਝਣ ਕਰਿ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। In understanding the Guru's words, divine perception is obtained. ਸਰਬ ਵਿਚ ਆਤਮ ਰਾਮ ਜਾਣ ਕੈ ਸਬਦ ਦਾ ਰਸ ਚਾਖਦੇ ਹਨ।੭। Realizing the Self Rām is in everyone, They enjoy the delightful taste of the Shabad. [[Bhagatmala]] ![[eye.png]]