ਕਕਾ ਜਾਤ ਕਾ ਕਾਲਉ ਸੀ ਬਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਓਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਨੂ ਕਿਆ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਦੀ ਹੈ ॥ Kakka, of the Kaalo clan, was a great warrior, and made a prayer to the Guru, "what level of *spiritual* attainment does a Warrior achieve?" ਤਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਜੁਧ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੈਨ ॥ ਤੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਵਾਹਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹੈਨ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਮਗਤਿ ਨੂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੇ ਹੈਨ ॥ The Guru replied, "Those who lose their life participating in _dharamyudh_ *Righteous Warfare* and at the end of their life contemplate Vahiguru, those warriors attain the highest state of spirituality. ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਚਾਰ ਕੈ ਤੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤਿਅਗਦੇ ਹੈਨ ਸੋ ਭੀ ਸੁਵਰਗ ਦੀਆ ਬਰੰਗਨਾ ਭੋਗਕੇ ਫੇਰ ਮਨੁਖ ਅਉਤਾਰ ਧਾਰਕੇ ਰਾਜੇ ਆਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਨ ॥88॥ Those warriors who recite Raam Raam while losing their life, they will also go to heaven and enjoy the pleasure of heavenly damsels, and thereafter will take birth again in human form and become Kings. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ *1723*, ਕ੍ਰਿਤ: ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਹੀਦ, ਪੰਨਾ 112 Sikhan Di [[Bhagatmala]] *1723*. Author: Bhai Mani Singh Shahid, page 112 [[Two Paths to Liberation]] [[Warriors and Liberation]] ![[warrior.png]]