ਜੋ ਪਦਵੀ ਖਾਲਸੁ ਗੁਰ ਦੀਨੀ । ਸੁਰ ਨਰੁ ਆਜੁ ਲਗੇ ਨਹਿ ਚੀਨੀ । ⁣ That stature given to the Khalsa by the Guru, to this day the people of the world and even the Gods cannot comprehend it. ⁣ ⁣ ਨਰ ਤੇ ਪਰਮਦੇਵ ਬਰੁ ਕੀਨੇ । ਪਰਮਜੋਤ ਕੇ ਰਸ ਮਹਿ ਭੀਨੇ । ⁣ Upon men the Highest Being, Guru Gobind Singh, bestowed this blessing, to be drenched in essence of the Highest Illumination. ⁣ ⁣ ⁣ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦, ਕ੍ਰਿਤ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ੧੭੯੭ ਈ⁣ [[Gurbilas Patshahi Dasvi]], author: Sukha Singh, 1797 [[Gurbilas]] ![[khalsa status.png]]