ਜੋ ਗੁਰਦਿਤੇ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਦੇਈਏ । ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਰਪੁਰਿ ਦਾ ਮਗੁ ਲਈਏ । ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੇ ਸਾਰੇ । ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਏਹੁ ਬਡੇ ਆਹੇ ਭਾਰੇ ।160। ⁣ That anointment of Guru-ship which was given to Gurditta, who then traveled to the afterlife *passing away before officially being recognized as the Guru*, that is the reason why everyone then called Gurditta by the title 'Baba'. He who had a large and powerful physique. ⁣ ⁣ ਅਤੇ ਆਹੇ ਬਡੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਗੁਣਵਾਨ ਬਰਕਤਿ ਵਾਲੇ ਆਹੇ ਬੁਧਵਾਨ । ⁣ Also he possessed great amounts of fortitude and virtues, capable of giving blessings, and was extremely wise. ⁣ ⁣ [[Bansavalinama]] (1769), author: Kesar Singh Chibbar⁣ Chapter 6, Page 101⁣ ⁣ Painting: Guru Hargobind with his five sons, Baba Gurditta, Suraj Mal, Ani Rai, Atal Rai and Guru Tegh Bahadur. [[Udasi]] ![[gurditta.png]]