ਸਾਹਿਬ ਵਰੁ ਦਿਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਰਦਾ ਭਵਾਨੀ । ਸਾਹਿਬ ਲਗੇ ਉਚਰਨ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਬਦ ਬਾਨੀ । ⁣ The Master, Guru Arjan, received a blessing from the Goddess Mother Sarasvati; The Master then began reciting from his tongue Shabad Gurbani. ⁣ ⁣ ਚਾਰ ਲਿਖਾਰੀ ਤੀਰ ਅਪਨੇ ਠਹਿਰਾਏ । ਲਿਖਦੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਿਬ ਰਸਨੀ ਅਲਾਏ ।⁣ He kept four scribes close at hand, who would write down whatever He, the Master Guru Arjan, would recite. ⁣ ⁣ [[Bansavalinama]] *1769*, author: Kesar Singh Chhibar ⁣ [[Adi]] ![[m5 bani.png]]