ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਾਰੀ ਹੋਵੈਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ । ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਚਲਣਗੇ ਮਤੇ ਗ੍ਰੰਥ । ਹੁਕਮ ਮੰਨਿ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਨ ਸੋ ਮਹਲ ਖਸਮ ਕਾ ਪਾਵਸੀ । ਏਹ ਬਚਨੁ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਖ ਸੁਣਾਵਸੀ । The Panth of the Guru will be weapon-bearing. Sikhs of the Guru will follow the ways of the *Guru* Granth. Accepting the Command *hukam* one is accepted - thus obtaining the Master's mansion. This teaching is narrated within the [[Adi]] Guru Granth Ji . [[Bansavalinama]] (1769), author: Kesar Singh Chibbar Page 170 ![[shastardhari.png]]