ਨਵਤਨ ਪੰਥ ਮਰਯਾਦ ਧਰਿ ਕਰੈ ਕਲਕੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥ The Kalgi wearing Guru brought forth this new Panth, established in a code of conduct. ਸੀਸ ਕੇਸ ਨੀਲੰਬਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਿਆ ਤੇਜ ਨਿਵਾਸ ॥ Adorning Kesh *uncut hair* on their head, wearing blue; they are called Singhs, they are the holders of great power. ਸਭ ਦੇਸਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ ॥ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ Throughout all countries the commandment was proclaimed; in taking Khandey Di Pahul ਸਿੰਘ ਸੰਗਿਆ ਕਰਿ ਨਾਮ ਬੁਲਾਵੋ ॥ ਜਪ ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ॥ They shall have their names called as Singh; chanting Akaal they shall merge with the eternal Bliss. ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਖੀ 226 (1776 CE) [[Mahima Prakash]], Sakhi 226 (1776 CE) ![[akali rup.png]] [[Blue Bana]]