ਨਿਕਸਤ ਮ੍ਯਾਨ ਤੈ ਹੀ, ਛਟਾ ਘਨ ਮ੍ਯਾਨ ਤੈ ਹੀ, ਕਾਲ ਜੀਹ ਲਹਿ ਲਹਿ ਹੋਇ ਰਹੀ ਹਲਿ ਹਲਿ ॥ As His sword glides out of its sheath it glitters like lightening and it's thunder is like thunder of dense dark clouds; the blade shivers in the air like the hungry devouring tongue of death. ਲਾਗੈ ਅਰਿ ਗਰ, ਗੇਰੇ ਧਰ ਪਰਿ ਧਰ ਸਿਰ, ਧਰਤਿ ਨ ਧੀਰ ਚਾਰੋਂ ਚੱਕ ਪਰੈ ਚਲਿ ਚਲਿ ॥ When it strikes the neck of the enemy, the Earth begins to tremble, as in all four corners the Earth cannot bear the weight of heaps of falling heads and bodies. ਕੌਨ ਰਹੈ ਠਾਂਢੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਿ ਆਗੈ, ਜਲ ਥਲ ਉਥਲ ਪਥਲ ਹੋਇ ਥਲਿ ਥਲਿ ॥ Who would dare to stand steady before this sword of my Guru Gobind Singh !! as it brings havoc on the Earth, sky and oceans. ਭਾਜੈਂ ਬਿਨ ਦੇਰ ਨੇਰਿ ਕਰੈਂ ਨ ਸੰਤੋਖੁ ਸਿੰਘ ਹੇਰਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਮ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੀ ਪਲ ਪਲ ॥ Seeing your magnanimous sword, O my Guru, Poet Santokh Singh says, the enemy does not stay near but runs without delay with fear as if a lion is about to devour them in the next moment ! _ਗਰਬ ਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ_ [[Garab Ganjini Tika]] (Kavi Santokh Singh) [[Suraj]] Image: Weapons of Guru Gobind Singh at Takht Patna Sahib, Bihar. ![[shastar of p10.png]]