ਲੱਛਨ - ਇਕ ਪਦ ਕੋ ਦ੍ਵੈ ਅਰਥ ਲਖੀਜੈ । ਸੋ ਸਲੇਖ ਭੂਖਨ ਕਹਿ ਦੀਜੈ । Understanding one word with two meanings, such is the decoration, a literary device, called Shlesha, paronomasia.  [[Garab Ganjini Tika]] (1829), page 141  author: Kavi Santokh Singh