ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਆਮਿਖ ਭਖੈ, ਬਿੱਪ੍ਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਖਾਇ । A Sikh is one who eats meat, a Brahmin is one who does not. Guru Gobind Singh addressing his congregation, written in Gurpratap [[Suraj]] Prakash Granth *1843CE* by the Great Poet Santhok Singh, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਰੁੱਤ 5, ਅਧਿਆਇ 39 ਕ੍ਰਿਤ: ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ![[jhatka5.png]]