ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੇਈ । ਪੰਚਹੁ ਖਰੇ ਅੱਗ੍ਰ ਕਰਿ ਤੇਈ । Daya Singh and the other five Sikhs stood in front *of Guru Gobind Singh* ਬਸਤ੍ਰ ਨਵੀਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਾਏ । ਜਟਤਿ ਜਵਾਹਰ ਜਿਨ ਸਮੁਦਾਏ । The Guru dressed them in new clothes and strapped them with weapons, which were embedded with rubies and jewels. ਰੁਚਿਰ ਬਿਭੂਖਨ ਅੰਗ ਸਜਾਏ । ਅਪਨੇ ਰੂਪ ਸਮਾਨ ਬਨਾਏ ।14। The Guru fastened jewelry on their every limb - the Guru made them his own form. ਕਹਹੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਯ ਉਪਦੇਸ਼ਾ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਥਿਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ । "Recite Vahiguru", the Guru gave this instruction; the Exalted Sikhs, clasped their hands standing in respect. Gurpratap [[Suraj]] Prakash Granth *1843 CE*, author: the Great Poet Santokh Singh Rut 3, Chapter 19 ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁ੍ਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਕ੍ਰਿਤ: ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੁਤਿ 3, ਅੰਸੂ 19 ![[bana5.jpg]]