ਰਚ੍ਯੋ ਤਖਤ ਤਿਸ ਬੰਦਨ ਕੀਨਿ । ਚਢਿ ਗੁਰੁ ਬੀਰਾਸਨ ਆਸੀਨ । ਬ੍ਰਿਧ ਆਦਿਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਸੰਦ । ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਬਿਸਮਾਇ ਬਿਲੰਦ ।੨੦। He saluted the *Akal* Takht which He had constructed, ascending to the Takht he sat in Vir Asan *Warrior Pose, one knee raised one leg flat*. Baba Budha Ji, Bhai Gurdas Ji and the other Masands were in great awe looking upon the Guru. 20 ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੂਝਨ ਲਾਗੇ । ਧਰਹਿ ਖੜਗ ਇਕ ਜੇ ਭਟ ਆਗੇ । ਦੋਇ ਆਪ ਲੇ ਨਿਜ ਗਰ ਪਾਏ । ਇਹ ਕ੍ਯਾ ਕਾਰਨ ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਏ ।੨੧। With folded hands they wanted to understand *and asked*, "Until now we have seen a warrior *only* adorned with one sword. You have adorned two swords around your body, what is the purpose of this? Please explain" 21. ਧਰੇ ਤੇਜ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਚ ਕਹੇ । ਹਮ ਨੇ ਇਸ ਹਿਤ ਜੁਗ ਅਸਿ ਗਹੇ । ਇਕ ਤੇ ਲੇਂ ਮੀਰਨਿ ਕੀ ਮੀਰੀ । ਦੂਸਰ ਤੇ ਪੀਰਨਿ ਕੀ ਪੀਰੀ ।੨੨। The Guru valiantly replied, "For this reason I have adorned two *swords*, One is a signifier of Sovereignty of all Empires *Miran Ki Miri*, and the other is a signifier of Power of Spirituality *Piran Ki Piri*. ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੋਨੋਂ ਧਰੈਂ । ਬਚਹਿ ਸਰਨਿ ਨਤੁ ਜੁਗ ਪਰਹਰੈਂ । I represent both Sovereignty and Spirituality; coming under My sanctuary you may be saved, if not we will take both away from you." Gurpratap [[Suraj]] Prakash Granth (1843), author: the Great Poet Santokh Singh Raas 4, Chapter  43