ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕੋ ਧਰਹਿ ਗਰੂਰ । ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਹਿ ਤਿਸ ਦੂਰ । "Those conceited with rule of their land, will have that removed by the Creator, Karta Purkh" Guru Gobind Singh speaking to his mother, Mata Gujari. Gurpratap [[Suraj]] Prakash (1843), Season (rut) 1, Sunray (ansu) 25 ![[p10 with mom.jpeg]]