ਚੌਪਈ ॥ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਅਵਧਿ ਅਧਾਰਾ ॥ ਜਿਮ ਸਭਿ ਜਲ ਕੀ ਸਿੰਧੁ ਅਪਾਰਾ ॥ ਮਾਰਤੰਡ ਜਿਮ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡਹਿ ॥ ਜਥਾ ਅਖੰਡਲ ਭੂਤਲ ਖੰਡਹਿ ॥2॥ The foundation of the Guru's Sikhi is supported by Sikhs but all Sikhs are supported by Baba Budha Ji. Just like all water is supported by the ocean, just like the sun is the foundation of very strong sunlight, and just like all the Kings, who have defeated the entire world, have their support from Indra Devta. ਜਥਾ ਛਿਮਾ ਕੀ ਛੌਣੀ ਅਹੈ ॥ ਬਾਯੂ ਮਹਿਦ ਬੇਗ ਕੀਲ ਹੈ ॥ ਸਹਨਸ਼ੀਲ ਸੌਂਦਰਜ ਸੂਰਤਾ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭੈ ਪੂਰਤਾ ॥3॥ Just like how forgiveness is the support of the Earth, just like how a vicious storm's support is the wind, just like Vishnu is the support of the qualities of forgiveness, beautifulness and chivalry. ਸੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਅਵਧਿ ਮਯੰਕਾ ॥ ਜਥਾ ਦੁਰਗ ਕੀ ਦੀਰਘ ਲੰਕਾ ॥ ਨਾਗਨਿ ਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਸ਼ਕੀ ਸਰਪਨਿ ॥ ਤਨ ਹੰ ਤਜਿਨਿ ਹੋਤਿ ਸਭਿ ਅਰਪਨਿ ॥4॥ Just like the most soothing illumination is from the support of the moon, just like all of the world's forts are equal to the terrifying fort of Lanka. Just like all snakes have their support from Bashak Naga, and all Nagas have their support from Sheshnaga. In the same way the giving away one's body is supported by the removal of the ego. ਲਿਖਨਿ ਬਿਖੈ ਜਿਮਿ ਅਵਧਿ ਗਜਾਨਨ ॥ ਜੋਗੀ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੀ ਪੰਚਾਨਨ ॥ ਸੈਨਾਪਤਿ ਕੀ ਅਵਧਿ ਖੜਾਨਨ ॥ ਰਚਨਾ ਰਚਨਨ ਮਹਿਂ ਚਤੁਰਾਨਨ ॥5॥ Just like all written accounts of one's good and bad actions is Ganesha, and just like all yogi's have their support in Shiv Ji. Just like all armies have their support in Shiv Ji's son, Kartikey, and how the highest ability to compose has it's support in Brahma. ਤਿਮਿ ਬੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗ੍ਯਾਨੀ ॥ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਅਧਾਰ ਗੁਨ ਖਾਨੀ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਸੁਜਸੁ ਕਹਾਂ ਲੌ ਕਹੀਐ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਅਵਸਥਾ ਲਹੀਐ ॥6॥ In the same manner, Baba Budha Ji, the knower of Braham *brahmgiani*, is the treasure trove holder of all the virtues of Sikhi. How far can I recite his praise? By praising him one attains the level of being liberated while alive *jivanmukht*. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਾਸ 1, ਅਧਿਆਇ 3, ਕ੍ਰਿਤ: ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ (1843) Gurpratap Suraj Prakash Granth, Raas 1, Chapter 3, author: the Great Poet Santokh Singh Ji (1843) [[Suraj]]