ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਮਹਿਂ ਮਹਾਂਵਾਕ ਜਿਮ ਚਾਰ । ਤਿਮ ਜਪੁਜੀ ਮਹਿਂ ਚਾਰ ਉਚਾਰ । The Four Great Sayings *Mahavaks listed below* in the Vedas, these four are also said within Japu Ji Sahib. ਮਿਲ੍ਯੋ ਭਗਤਿ ਸੋ ਗ੍ਯਾਨ ਬਖਾਨਾ । ਕਲ ਮਹਿਂ ਕੇਵਲ ਨਹਿਂ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨਾ ।18। *In Japu Ji* these teachings of wisdom are merged and spoken with devotion *bhagati*. In this Dark Age *Kaliyuga* wisdom by itself is not beneficial. ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਤੋ ਕੋਈ ਨਰ ਪਾਵੈ । ਸੁਨਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗ੍ਯਾਨ ਬਿਗਰ ਬਹੁ ਜਾਵੈਂ । Whatever good position one person obtains, by listening to Divine Wisdom *brahmgyaan* they fall greatly from that. ਯਾਂਤੇ ਰੂਖੋ ਗ੍ਯਾਨ ਨ ਭਨ੍ਯੋ । ਜਹਿਂ ਕਹਿਂ ਕਹ੍ਯੋ ਭਗਤਿ ਕੇ ਸਨ੍ਯੋ ।19। Therefore do not only speak of dry wisdom, whenever you speak about it merge it with devotion *bhagati*. Gurpratap Suraj Prakash Granth, author: the Great Poet Santokh Singh Rut 5, Chapter 50 The Four Mahavaks are: ਤੱਤ੍ਵਮਸਿ - You are That (Chandogya Upanishad, Sama Veda) ਅਹੰਬ੍ਰਹਮਾਸਮਿ - I am Braham (Brihadaranyaka Upanishad, Yujar Veda) ਪ੍ਰਗ੍ਯਾਨਮਾਨੰਦਬ੍ਰਹ੍‌ਮ - Wisdom is Braham (Aitareya Upanishad, Rig Veda) ਅਯਮਾਤਮਾਬ੍ਰਹਮ - This Atma *Self* is Braham (Mandukya Upanishad, Artha Veda) Gurpratap [[Suraj]] Prakash mentions these are identical in essential meaning to the line, written four times, in Japu Ji Sahib: ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ([[Adi]]) ![[bhakti with gyan.jpg]]