ਸੀਤਲ ਜਲ ਕੋ ਅੰਗੀਕਾਰੈ । ਕੇ ਨਹਿ ਸਕਤਿ ਤਪਤ ਕਰਿ ਬਾਰੈ । ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ ਦਿਵਸੁ ਬਿਤਾਵੈ । ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ ਭੋਜਨ ਖਾਵੈ ।⁣ Use cold water to bathe, if you don't have strength then warm the water, but don't go a day without bathing, do not eat without first bathing. ⁣ ⁣ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਰੁਤਿ ੩, ਅਧਿਆਇ ੫੦⁣ [[Suraj]] Prakash Granth, Rut 3, Chapter 50⁣ Author: the Great Poet Santokh Singh ![[ishnaan4.jpg]]