ਜਹਿਂ ਲੌ ਪੁਰਖ ਸਾਧਯ ਕਰਤੱਬਯੰ ਪੂਰਬ ਮਿਮਾਂਸਾ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨ। Everything a person does for sādhana, Purabh Mimāmsā is the system that speaks to that. ਤਹਿਂ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਬੇਦ ਇਹ ਕਹੀਯਹਿ ਜਹਾਂ ਜਾਨਿ ਵੋ ਜਾਨ ਸੁਜਾਨ। Everything up until that point is called the Vedas but (beyond that) where one understands Wisdom, oh wise one ਸੋ ਵੇਦਾਂਤ ਭਾਖੀਯਹਿ ਆਖਯ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਦ ਪਹਿਚਾਨ। that is called and explained as Vedanta (the end (Anta) of the Vedas), in this way understand the difference. ਕਵਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿਘ ਲਖਿ ਸਰੂਪ ਕੋ ਸਗਰੇ ਸਫਲ ਤਬਹਿ ਮਨ ਮਾਨ ॥੩੩॥ Kavi Santokh Singh says, in understanding one's own form, only then realize within your mind, that it has all become fruitful. Gurpratap [[Suraj]] Granth (1843), author: the Great Poet Santokh Singh Season Five (ruti 5), sunray (anshu/chapter) 42 ![[vedant.png]]