ਨ੍ਰਿਪ ਬਿਬੇਕ ਕੀ ਸੈਨ ਮਹਿਂ ਸੈਨਾਪਤਿ ਏ ਚਾਰ ॥ Within the King Bibek's *Discerning Intellect* army, these four letters *Va hi Gu Ru* are the four generals. ਮੋਹ ਕਟਕ ਕੋ ਜੀਤਿ ਕੈ ਛਿਨ ਮਹਿਂ ਲੇਵਤਿ ਮਾਰ ॥71॥ Within a split second they destroy and conquer the army of Moh *attachment*. ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੂਰਬਾਰਧ, ਅਧਿਆਇ 1 Nanak Prakash, Purabaradh, Chapter 1 [[Suraj]] [[Prabodh Chandar Natak]] ![[vivek nrip.png]]