ਪ੍ਰਥਮੈ ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਬੰਦਹਿਂ । ਆਗੇ ਧਰਹਿਂ ਅਕੋਰ ਬਿਲੰਦਹਿਂ ।⁣ ਉਡਤਿ ਗੁਲਾਲ ਘਟਾ ਜਨੁ ਹੋਈ । ਰੰਗ ਬੂੰਦ ਬਰਖਤਿ ਹੈ ਸੋਈ ।27।⁣ The Sikh congregation would first come and bow down to the lotus-like feet of Guru Hargobind, then place their offerings in front of the Guru, *before* throwing coloured powder, it was as if clouds of red powder were rising up, and then the colours dropping were like heavy rains. ⁣ ⁣ ਜਨੁ ਸੰਧ੍ਯਾ ਮਿਲਿਬੇ ਕਹੁ ਆਈ । ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਖ ਚੰਦ ਸੁਹਾਈ ।⁣ ਮਿਲ੍ਯੋ ਗੁਲਾਬ ਗੁਲਾਲ ਉਡੰਤਾ । ਖੇਲਤਿ ਹੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਗਕੰਤਾ ।28।⁣ Guru Hargobind, whose face looked radiant like the moon, appeared *in the congregation* like the moon coming to great the evening. Throwing red coloured powder through the air - the Master of the World played Holi. ⁣ ⁣ ਛੁਟਤਿ ਅੰਬਰੀਨ ਮੂਠ ਬਡੇਰੀ । ਦੁਹਿਂ ਦਿਸਿ ਹ੍ਵੈ ਕਰਿ ਹੇਲੋ ਗੇਰੀ ।⁣ ਹੋਲੀ ਖੇਲ ਛੁਟਤਿ ਪਿਚਕਾਰੀ । ਭਰਿ ਭਰਿ ਮੂਠ ਸਾਮੁਹੇ ਡਾਰੀ ।29।⁣ Fistfuls of blue powder were thrown in the air, from all sides everyone was partaking in the festivities of Holi, powder-guns *Pichkaris* were being filled with coloured-powder and were shot out at the participants. ⁣ ⁣ Gurpratap [[1843 Suraj Prakash/Suraj|Suraj]] Prakash Granth (1843), author: the Great Poet Santokh Singh⁣ Raas 8, Chapter 52 ![[holi2.jpg]]