ਅਹੰਬ੍ਰਹਮਾਸਮਿ ਵਹਿਰ ਨ ਗਾਵੋ । ਇਹ ਬ੍ਰਿਤਿ ਹਿਯਰੇ ਬਿਖੈ ਟਿਕਾਵੋ । Outloud don't say 'I am the Divine' *aham brahmasmi*, but keep this thought placed within one's heart. ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਦਾਸ ਉਚਾਰਹੁ । ਸੰਤਨ ਬਿਖੈ ਭਾਉ ਕੋ ਧਾਰਹੁ । Externally, call yourself a servant of Prabhu, and establish love of the Saints within you. Gurpratap [[1843 Suraj Prakash/Suraj|Suraj]] Prakash Granth, author: the Great Poet Santokh Singh Rut 5, Chapter 50 ![[brahm.jpg]]