ਖੜਗ ਧਰਹਿਂ ਨਿਜ ਗਰ ਬਿਖੈ ਜ੍ਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਹਾਥ । ਹਤਹਿਂ ਨਿਸਾਨੇ ਪਰ ਮਿਲਹਿਂ ਕੈ ਅਖੇਰ ਕੇ ਸਾਥ । Wearing a sword around His neck, and a gun in His hand, *Guru Gobind Singh Ji* would spend His time engaged in target practice or hunting. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗ੍ਰੰਥ, ਰੁੱਤ 3, ਅਧਿਆਇ 23 ਕ੍ਰਿਤ: ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ [[1843 Suraj Prakash/Suraj|Suraj]] ![[kharagdhari.png]]