ਨਾਮ ਪਿਤਾਮੋ ਕੋ ਲਿਯੋ, ਹਰਿ ਪਦ ਮ੍ਰਿਗਪਤਿ ਜਾਨਿ । ਆਗਲ ਪਦ ਪਾਛੇ ਕਹੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਖਾਨਿ । In taking the name of his grandfather *Hari Gobind* understand the Hari to mean a Tiger *Singh* In saying the front part *Hari* at the end, one thus says Gobind Singh Gurpratap [[Suraj]] Prakash, author: the Great Poet Santokh Singh Raas 9, Chapter 1, verse 12