ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭਿ ਫੋਕੇ ਕਾਮ । ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੈ ਸਿਮਰੈ ਸਤਿਨਾਮ । Without love, all tasks are fruitless, Employing this love, remember the True Name. ਮੇਲ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨੋ । ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਕੇਰਿ ਨਿਦਾਨੋ ।24। With great love, unity is made with all Without love, everyone finds their demise. Gurpratap [[Suraj]] Prakash (1843) Rut (season) 5, Chapter 16, verse 24. ![[seva.png]]