ਬ੍ਯਾਪ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਭ ਦੇਸ । Satguru remains omnipresent in all regions ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਿਸੇਸ । Most especially, close at hand near his beloved Sikhs - Gurpratap [[1843 Suraj Prakash/Suraj|Suraj]] Prakash, Raas 5, Chapter 55