ਅਭਿਆਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਮਿਟਹਿ ਦੇਹਿ ਅਭਿਮਾਨ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਮਯ ਮੁਕਤਿ ਸੁਜਾਨ ਸੁਜਾਨ ॥੧੨॥ Practicing the Guru's word, the identification with one's body is destroyed. Merging with the Eternal Blissful Consciousness, wise ones understand this as liberation. Gurpratap [[Suraj]] Prakash Granth (1843), author: the Great Poet Santokh Singh Season *ruti* Five, sunray *anshu* 42.