ਤ੍ਰਾਣ ਕਰੈਂ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੀ ਭਵ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਦਦ ਨਿਰਬਾਣ । Forever a protector of His servants, He blesses them with liberation by ripping of their shackles *of spiritual ignorance*. ਬਾਣ ਕੁਦੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਧਰੇ ਗਜ ਸੁੰਡ ਮਨੋ ਭੁਜਦੰਡ ਪ੍ਰਮਾਣ । To punish his enemies He grips a powerful bow with ferocious arrows, and understand his arms are strong like the trunk of an elephant. ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਨਿ ਹਾਣਿ ਅਰੀ ਗਣ ਬਾਣ ਸਦਾ ਜਿਨ ਆਯੁਧ ਪਾਣ । The Honour of the honourless, the destroyer of all His enemies, His nature is to always have a weapon in hand. ਪਾਣਿਪ ਹਿੰਦੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਬਰ ਬੀਰ ਧਰੈਂ ਅਤਿ ਤ੍ਰਾਣ । Guru Gobind Singh, the Great Warrior, fastened with beautiful armour, is the glory of all Hindustan. Gurpratap Suraj Prakash Granth *1843*, author: the Great Poet Santokh Singh Raas 1, chapter 1. ਰਸ ਬੀਰ ਭਰੇ ਜਨ ਧੀਰ ਕਹੇ ਬਹੁ ਪੀਰ ਹਰੇ ਭਵ ਫੰਧਨ ਕੇ । Guru Gobind Singh; brimming with Heroic Spirit, provides perseverance to His devotees, removes their pains and bondages of this world. ਸੁਖ ਮੂਲ ਭਲੇ ਅਨਕੂਲ ਢਲੇ ਰਿਪੁ ਸੂਲ ਮਿਲੇ ਅਘ ਕੰਦਨ ਕੇ । He is truly the root of all happiness, always satisfying to His devotees; by impaling the enemies He destroys all the pains of His devotees. ਸਿਖ ਪਾਠ ਹਿਲੇ ਦੁਖ ਦੋਖ ਦਲੇ ਕਰਿ ਕਾਜ ਚਲੇ ਸੁ ਅਨੰਦਨ ਕੇ । Those Sikhs who love his Bani have the pains from their sins destroyed and their affairs are straightened and experience great bliss. ਅਤਿ ਮਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤ੍ਰ ਚਰਿਤ੍ਰਤਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ ਕੇ। Extremely filled with love, his form is pure and indescribable - such is the son of Guru Tegh Bahadur. Gurpratap [[Suraj]] Prakash Granth *1843*, author: the Great Poet Santokh Singh Raas 1, chapter 1. ![[p10 newa.png]]