ਸ੍ਵੈਯਾ ਗਨ ਮੰਗਲ ਕ ਗੁਰ ਮੰਗਲ ਰੂਪ, ਮਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਨਿ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹੂ । ਸਭਿ ਤੇਜਨਿ ਕੇ ਅਤਿ ਤੇਜ ਦਿਪੈਂ, ਸਭਿ ੳਜਨ ੳਜ, ਗਰੂਰਨਿ ਗਾਹੂ । ਸ਼ੁਭ ਆਦਿ ਮ੍ਰਿਜਾਦ ਟਿਕਾਵਨਿ ਕੋ, ਬਿਗਸਾਵਨਿ ਸੰਤਨਿ ਕੋ, ਰਿਪੁ ਦਾਹੂ । ਤੁਰਕਾਨਿ ਤਰੂ ਜਰ ਨਾਸ਼ਨਿ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਉਦਾਰ ਲਯੋ ਜਗ ਮਾਂਹੂ ।।੧।। [Guru Gobind Singh Ji] is the bliss within all bliss, the greatest inspiration out of all inspiration. [Their] glory shines brighter than all others, the greatest power out of all powerful beings and the destroyer of the egotistical. [Guru Gobind Singh Ji] lays down the primordial pure way of life, gives bliss to saints, and destroys the enemies. [Guru Gobind Singh Ji] is the destroyer of the roots of the tree of the Turks, has taken the highest avtar [birth/manifestation] in this world. (1) ਸਰਦੂਲ ਕਿ ਤੂਲ ਅਭੂਲ ਭਏ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਨਦੀ ਗਿਰ ਰਾਜਨਿ ਕੋ । ਹਿੰਦਵਾਇਨ ਤੀਰਥ ਪਾਵਨ ਕੋ ਥਿਰਤਾਵਨ ਕੋ ਅਘ ਮਾਂਜਨ ਕੋ । ਸਰਬੋਤਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਤੇਜ ਅਮੇਜ ਹ੍ਵੈ ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਨ ਕੋ । ਕਵਿ ਸਿੰਘ ਕਹੈ ਅਵਿਤਾਰ ਭਯੋ ਹਮ ਜੈਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਨ ਕੋ ।।੨।। [Guru Gobind Singh Ji] walked like a lion against the flow of the river of hate of the Hill Kings, You did not make the mistake of the tree and passively stay seated. You are the purifier of the tiraths [pilgrimages] of the Hindus, You made [existence of] Hindu [Dharam] stable, and You are the destroyer of sins ! The highest order, the Khalsa Panth, was created by You ! You did not stay separate from the Panth, You became apart of it [the Khalsa] Yourself ! Kavi Santokh Singh says, Guru Gobind Singh Ji took avatar [birth/manifestation] to give glory to the meek, like us! (2) ਸਭਿ ਨਿੰਦਕ ਮੋਦ ਕਮੋਦਨਿ ਕੋ ਬਨ, ਦੰਭ ਉਲੂਕ ਦੁਰੇ ਸਮੁਦਾਏ । ਭਗਤੀ ਅਤਿ ਆਤਪ ਕੋ ਬਿਸਤਾਰਨਿ ਤਾਰਨ ਸੋ ਗਰਬੀ ਨ ਦਿਸਾਏ । ਪਸਰਯੋ ਅੰਧਕਾਰ ਅਧਰਮ ਮਹਾਂਦਿਢ, ਏਕਹੀ ਬਾਰ ਸੁ ਦੀਨਿ ਪਲਾਏ । ਸਮ ਸੂਰਜ ਕੇ ਅਵਿਤਾਰ ਭਯੋ, ਹਮ ਸੇ ਜਨ ਪੰਕਜ ਕੋ ਬਿਕਸਾਏ ।।੩।। He [Guru Gobind Singh] cut down all the slanders as if there were a jungle of flowers that blossom at night. The owls of hypocrisy went all went hiding. He shined and spread the sunlight of devotion [bhagati] and the egotistical beings, like stars, were no where to be seen ! The great darkness of unrighteousness [Adharam], which was spread over the whole world, was in one moment destroyed him Him ! Guru Gobind Singh ji's avatar [birth manifestation] was like that sun; his blessings let his lotus-flower like followers blossom ! (3) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਾਸ ੧੨, ਅਧਿਆਇ ੧੨ Sri Gurpratap [[Suraj]] Granth, Raas 12, Chapter 12