ਜੋਧਾ ਕਰੇ ਸਕੇਲਨ ਘਨੇ । ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਭੂਖਨ ਸੋਂ ਬਨੇ । Guru Hargobind amassed a great army, fashioning them in fine clothes, weapons and jewelry. Gurpratap [[Suraj]] Prakash, Raas 7, Chapter 15 ![[p6 soormay.jpeg]]