ਯਾਂਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ । ਹੁਇ ਸੁੱਖੇ ਕੀ ਦੇਗ ਉਦਾਰਾ । ਸਿੰਘ ਹੋਇ ਜਬਿ ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ । ਮਾਦਕ ਚਹੀਯਤਿ ਅਨਂਦ ਮਝਾਰੀ ।39। From the Mouth of Sri Guru, he commanded, "make cauldrons of Sukha. Having adorned weapons, the Singh's will need an intoxicant which will keep them in great bliss. ਸਭਿ ਮਾਦਿਕ ਤੇ ਬਿਜੀਆ ਆਛੀ । ਕ੍ਯੋਂਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਆਦਿ ਇਹੁ ਬਾਛੀ । ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮੂ । ਨਿਸ਼ਚਲ ਬ੍ਰਿਤਿ ਟਿਕਹਿ ਅਭਿਰਾਮੂ ।40। Out of all intoxicants, marijuana is the best, because Shiva and others all indulged (in Sukha), which helps one focus upon the True Guru's Lotus Feet, the True Name. Clearing all doubts from one's mind it instills peace. ਚਿਤ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਤਿ ਮਿਟਾਈ । ਰਿਦੈ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਹਿਂ ਸੁਖਦਾਈ । ਕਰ੍ਯੋ ਸੁਖਾ ਦੁਖ ਹਰਿਬੇ ਹੇਤੁ । ਛਕਹਿ ਖਾਲਸਾ ਮਿਰਚ ਸਮੇਤ ।੪੧। It removes all doubts from one's mind, fosters contentment in one's heart and brings great happiness. (The Guru Commanded) "Make Sukha to destroy all pains from ones heart, the Khalsa consumes it by adding black pepper ⁣ ਛੁਧਾ ਲਗਾਇ ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਵਾ । ਕਸ਼ਟ ਸਮੂਹਨਿ ਦੋ ਇਹ ਖੋਵਾ । ਹੋਨਿ ਲਗੀ ਤਬ ਦੇਗ ਬਿਸਾਲਾ । ਛਕਹਿ ਸਿੰਘ ਕੋ ਇਕ ਦ੍ਵੈ ਕਾਲਾ ।੪੨। It's consumption increases appetite and strength in the body, and removes all suffering." Great cauldrons were made, some Singhs had it once and some had it twice (a day) ⁣ ਪਹੁੰਚੈ ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਫੇਰ । ਬ੍ਰਿਤਿ ਟਿਕਾਵਹਿ ਦਰਸਨ ਹੇਰਿ । ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦੂਨਾ । ਦਿੱਲੀ ਲੂਟਹੁ ਲਵਪੁਰਿ ਸੂਨਾ ! ।੪੩।⁣ Singhs would (consume it) then approach and circle around the Guru, focusing their mind on the sight of the Guru. The Singhs would yell battle cries, everyday more fierce than before, yelling "We'll Plunder Delhi ! We'll Desolate Lahore !"⁣ ⁣ ਸੱਤ੍ਰਨਿ ਕੇ ਸਿਰ ਨੁਗਦਾ ਮਾਰਹਿ । ਪਠਹਿ ਸਲੋਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰਹਿ । ਢਰਹਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਛਕਿ ਛਕਿ ਜਾਵਹਿ । ਸੌਚ ਸਨਾਨ ਕਰਹਿ ਹਰਖਾਵਹਿ ।⁣੪੪। Throwing the Nugdas strained fibre from the cannabis sacrament at the heads of the enemies, they would recite passages uttering the name of Akal. In the afternoon Singhs consumed Sukha and then would go bathe in great bliss. ⁣ ⁣ Gurpratap Suraj Prakash Granth (1843), author: the Great Poet Santokh Singh⁣ Rut 3 Chapter 21 [[Suraj]] ![[sukha .png]]