ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ । ਜਿਸ ਜਾਨੈ ਬੰਧਨ ਕਟੈਂ ਮਿਟਹਿ ਅੰਧ ਤਮ ਕੂਪ ।23। The form of Brahm is bliss, bliss is the form of Brahm. By knowing *Braham* bondage *of attachment* is cut away, the darkness of the well is removed. Gurpratap [[Suraj]] Prakash Granth (1843), author: the Great Poet Santokh Singh Season (ruti) 5, sunray (anshu) 42