ਖੰਜਰ ਤੁਫੰਗ ਜਮਧਰ ਜੰਗ ਜਾਲਮੀਕ ਜ੍ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਜਾਗਤੀ ਜੰਮੂਰਨਿ ਜੰਜੈਲ ਕੀ । Khanjar daggers, matchlock guns, double edged katar blades, which are so terrorizing in battle - intense fire was raging from all the small and mounted cannons ਚੱਕ੍ਰਬਕ੍ਰ ਚੰਦ੍ਰਹਾਸ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸਿ ਚਮਕਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚਢਾਈ ਖੇਲ ਭੈਲ ਕੀ । Sideways chakkars were flying and glistening in all directions along with moon like radiant and glistening swords - the deployment of the army was so frightening of the Exalted Guru Gobind Singh! ਧਰਾਪਰ ਪੌਰ ਅਰੁ ਅੰਬਰ ਕੀ ਔਰ ਗਤਿ ਅੰਧਕਾਰ ਧੁੰਦ ਜਿਮ ਛਾਈ ਧੂਰ ਗੈਲ ਕੀ । The hooves of the horses on the ground changed the sky - so much dust arose in the air that great darkness spread ਧੌਂਕੇ ਧੁੰਕ ਫੈਲਤੇ ਪਹੇਲ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਐਲ ਕਰੇ ਸੈਲਪਤਿ ਸੁਨੈਂ ਧੁਨਿ ਸੈਲ ਕੀ । The roar of the drums spread first, oh Santokh Singh! Causing commotion, so that the hill kings could hear the mounted up mobilization of Guru Gobind Singh! Gurpratap [[Suraj]] Prakah (1843) Rut (season) 1, chapter 37 ![[judh ki chadai.jpeg]] Painting from: Sikh Heritage Ethos & Relics by Bhayee Sikandar Singh and Roopinder Singh This passage is also found in Santokh Singh's earlier translation of Valmiki's Ramayana, in the Bāl kāṇḍ section, varga 6, opening verse: ![[judh ki chadai 2.jpg]]