ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਬਿਰਹ ਬਿਧੀਚੰਦ ਪਾਇ ।⁣ Since the Exalted moon-like-beauty Guru Hargobind was separated from Bidhi Chand⁣ ⁣ ਬਹੁ ਉਦਾਸ ਉਰ ਮਹਿਂ ਰਹੈਂ ਭੇਵ ਨ ਕਛੂ ਜਨਾਇਂ ।੧|⁣ Great sadness would remain in their heart - but they wouldn't let this sadness be known to anyone. ⁣ ⁣ ⁣ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ (੧੮੪੩), ਕ੍ਰਿਤ: ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ⁣ ਰਾਸ ੮ ਅਧਿਆਇ ੪੫⁣ Gurpratap [[1843 Suraj Prakash/Suraj|Suraj]] Prakash (1843), author: the Great Poet Santokh Singh⁣ Raas 8 Chapter 45 ![[p6 bidhichand.png]]