ਬਾਣਾ ਕੇਸ ਮੂੰਡਾ ਤੁਰਕ, ਕਾਛ ਹਮਾਰਾ ਬਿਰਦ । "My uniform & creed is Kesh & Kachera, one who shaves is a Turk. ਤੰਬਾ ਫਾਰਾ ਬਾਂਗ ਹਨ ਤੁਰਕ ਨ ਛੋਰੋ ਗਿਰਦ । Loose trousers and the call to prayer are practices of the Turk, don't keep them close. ਸੂਰ ਖਾਇ ਸੋ ਖਾਲਸਾ, ਸੂਰ ਮਰਦਨੀ ਸਿਖ । Those who eat boar-meat are Khalsa, the one who grinds down warriors is a Sikh. ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖ ਸੁ ਮਾਨੀਐ, ਸਦਾ ਸਮਾਲੈ ਭਿੱਖ । One who recognizes this is a Sikh of the Guru, who forever keeps his attire." - Guru Gobind Singh Gurpratap [[1843 Suraj Prakash/Suraj|Suraj]] Prakash Granth *1843* Rut 5, Chapter 10 ![[bana.jpg]]