ਸੋਫੀ ਸ਼ੂੰਮ ਪੰਥ ਨਹਿ ਰਾਖਨ । ਕਿਯ ਕਿਸ ਦਾਰੁਨ ਕੇ ਅਭਿਲਾਖਨ । *The Guru commanded* "I will not keep misers and teetotalers in my Panth, *my Singhs* will have the desire for vicious warfare." ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ *1843CE*, ਰੁੱਤ 3, ਅਧਿਆਇ 21, ਕ੍ਰਿਤ: ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ Gurpratap [[1843 Suraj Prakash/Suraj|Suraj]] Prakash Granth *1843*, writer: Great Poet Santhok Singh ![[sofi soom.png]]