ਦੋਊ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰਿ ਬੰਦਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇਤਿ ਹੈਂ ਅਨੰਦ ਸੁਖਕੰਦ ਅਘ ਮੰਦ ਹੀ । Clasping both hands I salute *Guru* Gobind Singh, the Giver of Happiness, who bestows bliss and destroys all one's sins. ਸ੍ਯਾਲ ਤੇ ਮ੍ਰਿਗਿੰਦ ਪਟਬੀਜਨੇ ਦਿਨਿੰਦ ਕਰੇ ਕੀਟ ਤੇ ਗਜਿੰਦ ਪੰਥ ਦਯੋ ਗਤਿਵੰਦ ਹੀ । Making jackels *cowards* into tigers *the brave*, fireflies *one's of little intellect* into suns *the wise*, ants *the low* into elephants *the great and powerful*, such is the liberating Panth He bestowed. ਮਸ਼ਕਾ ਖਗਿੰਡ ਜਿਨ ਕਾਕ ਤੇ ਮਰਾਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰੰਕ ਜੇ ਨਰਿੰਦ ਕਰੇ ਬੰਦਤਿ ਮੁਕੰਦ ਹੀ । Making mosquitos *blood suckers* into Grurs *great selfless helpers*, all the crows *the impure* into swans *the pure*, the poor into Kings, freeing all the people from their shackles. ਸੁੰਦਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਸੋਹਤਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੀਨ ਕੇ ਕਲੰਕ ਤੌ ਸਮਾਨ ਹੋਤਿ ਚੰਦ ਹੀ । Santokh Singh says the lotus like face *of Guru Gobind Singh* is radiating so beautifully; only if the Moon was free of all its imperfections would it's beauty be anywhere near as comparable. Nanak Prakash, author: the Great Poet Santokh Singh Poorbaaradh - Chapter 1 [[Suraj]] ![[transformation.png]]