ਸਾਚ ਰੂਪ ਆਪਨੋ ਪਛਾਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤਿ, ਕੂਰ ਤੇ ਅਹੰਤਾ ਤਾਤਕਾਲ ਬਿਨਸਾਵਈਂ । The Gurus have given such instruction that one understands their true Self; falsehood and egoism are quickly crushed. . ਚੇਤਨ ਬਤਾਇ ਕੈ ਅਚੇਤਨ ਕੌ ਤ੍ਯਾਗ ਕਰਿ, ਸੂਖਮ ਸੁਮਤਿ ਤੇ ਅਲੱਖ ਕੋ ਲਖਾਵਈਂ । *All-pervading* Consciousness is revealed to them as they renounce rudimentary thought; with very sophisticated understanding they know the Unknowable. . ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕੇ ਉਦਧਿ ਮੈਂ ਸਮਾਇ ਕਰਿ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਉਧਾਰਿ ਬੰਧ ਗਾਢੇ ਛੁਟਕਾਵਈਂ । Merging into the ocean of great Bliss, the teaching emancipates a Sikh and releases all bondages *of faulty cognition*. ਏਕ ਅਸਤਿ ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰਬਥਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਮੋ ਨਮੋਂ ਗੁਰ ਉਰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਵਈਂ । Santokh Singh gives his endless salutations to that Guru, who has perfectly placed the understanding of That All-Pervading One, True, Consciousness, and Bliss within his heart. . ਭੇਦ ਨ ਸਜਾਤੀ ਨ ਵਿਜਾਤੀ ਨ ਸੁਗਤਿ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਕਲਪਤਿ ਦ੍ਵੈਤ ਕੋ ਸਮੂਲ ਬਿਨਸਾਵਈਂ । *In that One* there is no difference of type *Sajaati*, subtype *Vijaati* nor does it have any different components *Svagat*, *the Guru* destroys these deep rooted dualities. . ਰੱਜੂ ਮੈਂ ਸਰਪ ਕੋ ਅਤ੍ਯੰਤਾ ਭਾਵ ਤੈਸੇ ਲਖਿ, ਏਕ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਉਠਾਵਈ । Just like the perception of viewing a snake instead of the rope is destroyed, the seeing of multiciplicity *over Oneness* is removed and that One Highest Self is seen. ਸਤਿਨਾਮੁ ਜਾਪ ਦੀਨਿ ਤੀਨ ਤਾਪ ਕੀਨ ਹੀਨ, ਸ਼੍ਰਵਨਿ ਮਨਨਿ ਨਿੱਧ੍ਯਾਸਨਿ ਲੌ ਧ੍ਯਾਵਈ । *The Gurus* have given the recitation of the True Name *Satinamu* and threefold practice of Listening *Sravan*, Believing *Manan*, and Internalizing *Nidhyasan* the Gurus teachings - which has destroyed the three types of afflictions. ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨਾਵਈ ਸੁ ਕ੍ਯੋਂ ਨ ਗਤਿ ਪਾਵਈ, ਭਗਤਿ ਜੋ ਕਮਾਵਈ ਕਲੇਸ਼ਨ ਮਿਟਾਵਈ । Those who come into the sanctuary of the Guru, why would they not attain that state? Those who are engrossed in devotion to the Guru their pains all vanish. . Gurpratap [[1843 Suraj Prakash/Suraj|Suraj]] Prakash Granth *1843*, Ain 2, Chapter 36 Author: the Great Poet Santokh Singh ![[rope snake.png]]