ਹਾਥ ਦਿਖਾਵਹਿਂ ਦੇਖਹਿਂ ਇਨ ਕੇ ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੇ ਠਹਿਰਾਈ ॥ A firm thought arose in Guru Gobind Singh's mind, "Let me see the strength of their hands, and I'll show them mine as well ਛੋਰਿ ਚਲਹਿਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨ ਆਛੀ ਪਿਖਹਿਂ ਮਲੇਛ ਲਰਾਈ ॥13॥ Running away from battle is not acceptable, let's see this battle *we'll have* with these Malech." . . ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਰੁਤਿ 6, ਅਧਿਆਇ 35 Gurpratap [[Suraj]] Prakash Granth, rut 6, chapter 35: Author, the Great Poet Santokh Singh (1843) ![[chamkaur.png]]