ਪ੍ਰਗਟੇ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਅਘਹਾਰੀ । ਕੀਉ ਨਿਹੰਗ ਪੰਥ ਨਿਰਮਾਣਾ । ਸਦਾ ਅਸੰਗ ਅਨਨਯ ਨਿਧਾਨਾ । ⁣ Sahibzada Fateh Singh, the remover of sin, took birth and established the Nihang Panth. The treasure-trove of devotion, Baba Fateh Singh, always remained unique. ⁣ ⁣ [[Gurpad Prem Prakash]] (1880), author: Baba Sumer Singh ⁣ Page 80. ![[fateh singh3.jpg]]