ਰਿਤੁ ਬਸੰਤ ਇਤਨੇ ਮੈ ਆਈ । ਹੋਰੀ ਕੀ ਤਯਾਰੀ ਕਰਵਾਈ । ਕਹਯੋ ਕ੍ਰਿਪਨਿਧਿ ਬਚਨ ਅਮੋਲਾ । ਔਰਨ ਕੀਹੋ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ । In these days the season of Basant arrived, and the preparations for Holi commenced, the Treasure Trove of Grace, Guru Gobind Singh, said in a priceless command, "Others have Holi but ours will be Hola" ਸਜ ਸਜ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਸੂਰ ਬਰ। ਬਾਂਧੇ ਗੋਲ ਖਰੇ ਤੇ ਹਿਤਬਰ । ਸਸਤਰ ਅਸਤਰ ਸਜਤੇ ਸਭ ਭਾਂਤੀ । ਰੂਪ ਨਿਧਾਨ ਸੀਲ ਗੁਣ ਖਯਾਤੀ । All the powerful warriors adorned all sorts of supplies and powerful weapons, forming battalions of riflemen and standing at the ready, adorned with blades and projectiles of all varieties, such a form is pleasing, sweet and full of virtue. ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਛਕਿ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਛਕਿ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਕੋ । ਹੇਰਤ ਸੁਖ ਨਿਧਿ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਕੋ । ਨੈਨ ਐਨਰਤ ਨਾਰੇ ਸਭ ਕੇ । ਪਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਗ ਧੂਰਿ ਅਲਭ ਕੇ । Consuming the Treasure Trove of Peace *Cannabis* consuming Sukhnidhan, consuming Sukhnidhan! Viewing the treasure of happiness, Sukhnidhan, everyone's eyes are drenched in the colour of love - how sought after is the dust from their loving feet! [[Gurpad Prem Prakash]] (1880), author: Sumer Singh Page 119 ![[degh pehra.jpg]]