ਮ੧: ਉਤੰਗੀ ਪੈਓਹਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ॥⁣ Oh big and firm breasted Woman, think deeply about this⁣ ⁣ ਸਸੁੜਿ ਸੁਹੀਆ ਕਿਵ ਕਰੀ ਨਿਵਣੁ ਨ ਜਾਇ ਥਣੀ ॥⁣ (You'll end up thinking) "How can I bow down to my mother-in-law? I cannot bow with (the arrogance of) my big breasts"⁣ ⁣ ਗਚੁ ਜਿ ਲਗਾ ਗਿੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧਉਲਹਰੀ ॥⁣ Friend, these mansions, built from solid mortar (thick), as high up in the mountains (perky) ⁣ ⁣ ਸੇ ਭੀ ਢਹਦੇ ਡਿਠੁ ਮੈ ਮੁੰਧ ਨ ਗਰਬੁ ਥਣੀ ॥੧॥⁣ Even these (big and perky breasts) I've seen crumble (droop over time); oh Woman do not be arrogant about your breasts.⁣ ⁣ - Guru Nanak [[Adi]] Guru Granth Sahib: 1410 ![[m1 varan de vadheek.jpg]]