ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ ਦਰਵੇਸੀ ਦਿਲੁ ਰਾਸਿ ॥ Those who watch over their heart & the holiness of a sincere heart ਇਸਕ ਮੁਹਬਤਿ ਨਾਨਕਾ ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸਿ ॥੧॥ Love and affection oh Nanak! the Creator throws all other accounts aside [[Adi Guru Granth Sahib/Adi]] Guru Granth: 1090, Raag Maaru Guru Nanak Painting: India, Uttar Pradesh, Awadh, Lucknow or Farrukhabad, circa 1780 Drawings; watercolors Opaque watercolor and gold on paper Gift of the Felix and Helen Juda Foundation (M.72.2.1) ![[sohni.jpg]]