ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਬੀਆ ॥ Endless happiness! No sadness or duality! ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ॥ These are given by the house of Guru Nanak! - Guru Arjan Dev Ji [[Adi Guru Granth Sahib/Adi|Adi]] Guru Granth Sahib: 186 ![[bliss.jpeg]]