ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਏਕੁ ਤੂ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੈਸਾਰੁ Nanak! You alone are an idiot, The rest of the world is great [[Adi Guru Granth Sahib/Adi]] Guru Granth Sahib: 1328 ![[idiot.jpeg]]