ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਮਾਨਿ ॥ The vision of a knower of the Divine is impartial ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲਿ ਪਵਾਨ ॥ Like the wind caressing a king and the needy alike Guru Arjan Dev Ji, [[Adi Guru Granth Sahib/Adi]] Guru Granth Sahib: 272 ![[eyesight.jpeg]]