ਔਰੰਗੇ ਇਹ ਬਾਦ ਰਚਾਇਓ । ਤਿਨ ਅਪਨਾ ਕੁਲ ਸਭ ਨਾਸ ਕਰਾਇਓ । Aurangzeb started this conflict, he destroyed his own lineage ਇਉ ਠਾਹਕਿ ਠਾਹਕਿ ਮੁਗਲਨਿ ਸਿਰਿ ਝਾਰੀ । ਫੁਨ ਹੋਇ ਪਾਪੀ ਵਹ ਨਰਕ ਸਿਧਾਰੀ । Bashing & clashing the Mughals had their heads chopped, then these sinners went to hell Gurdas Singh (the 2nd), 18th cen Vaar Bhagauti Ki [[Bhai Gurdas]]