ਯੌਂ ਉਪਜੇ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀਏ ਨੀਲ ਅੰਬਰ ਧਾਰਾ॥ Thus emerged the Bhujangi Singhs, dressed in blue ਤੁਰਕ ਦੁਸਟ ਸਭ ਛੈ ਕੀਏ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ॥ Who destroyed all the Turks and enemies, while reciting the name of Hari. Bhagauti Ki Vaar, author: Bhai Gurdas Singh (18th century) Link: https://www.sikhitothemax.org/shabad?id=41014 [[Blue Bana]]