ਸਤਰੰਜ ਬਾਜੀ ਖੇਲੁ ਬਿਸਾਤਿ ਬਣਾਇਆ। The players spread the game of chess (shatranj) out ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਰਥ ਪਿਆਦੇ ਆਇਆ। The bishops (elephant), knights (horses), rooks (chariots) and pawns have arrived ਹੁਇ ਪਤਿਸਾਹੁ ਵਜੀਰ ਦੁਇ ਦਲ ਛਾਇਆ। The King and Minister (modern day Queen) have come, both armies have spread out ਹੋਇ ਗਡਾਵਡਿ ਜੋਧ ਜੁਧੁ ਮਚਾਇਆ। Chaos occured the warriors engaged in warfare ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਲ ਚਲਾਇ ਹਾਲ ਪੁਜਾਇਆ। Through the Guru's teachings, positions are taken, intoxicated in love they are carried forward ਪਾਇਕ ਹੋਇ ਵਜੀਰੁ ਗੁਰਿ ਪਹੁਚਾਇਆ ॥੧੯॥ The Guru has taken the pawn across to become the Minister (Queen) [[Bhai Gurdas]] Vaar 20 - Pauri 19