ਜੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝਾਈਐ ਸਮਝੇ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਨ ਧੂਪਾ ॥ Even if you were to explain sunshine and shade to a fool, he wouldn't understand ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰੀ ਚੂਪਾ ॥ Silence is best with fools. (ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ਪਉੜੀ 30) [[Bhai Gurdas]]