ਇਉਂ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਚਲਾਇਅਨ ਵਡ ਸੂਰ ਗਹੇਲਾ ।। In this way, the [[Third]] Panth was created of mighty intoxicated warriors. ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ।। Wow! Bravo to Gobind Singh, the Guru and himself the student - [[Bhai Gurdas]] Singh (the 2nd) (18th century) in Vaar Bhagauti Ki