ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਰ ਮਸਤਕਿ ਹਾਥੁ ਧਰ੍ਯੋ, ਵਹੁ ਜਾਨਤ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਘਟ ਕੀ ॥ The one who's forehead has received the touch of the Guru's hand, knows the inner mysteries of all existence. ਅੰਤਰਿ ਗ੍ਯਾਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਯੋ ਹੈ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਛੁਟਕੀ ॥ Within them the light of wisdom shines forth, their hopes and desires have all faded away. ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਾਤਮ ਚੀਨ੍ਯੋ, ਫੋਰ ਦਈ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਮਟਕੀ ॥ They have recognized their Self as the Highest Self, the container of doubt which has encased them has been broken in an instant. ਦੂਖ ਸੂਖ ਸਭ ਤ੍ਯਾਗ ਦਯੋ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਸੇ ਅਟਕੀ ॥ Pain and happiness have both been transcended; being imbued with that flavour of the Omnipresent these afflictions have been stalled ![[34.jpg]] [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] [[Vedant]]